Услови на употреба

Веб-страницата ExoSpecial.com е дело заштитено со авторски права што му припаѓа на ExoSpecial. Одредени карактеристики на страницата може да подлежат на дополнителни упатства, услови или правила, кои ќе бидат објавени на страницата во врска со таквите карактеристики.

Овие Услови за користење ги опишаа правно обврзувачките одредби и услови кои го надгледуваат вашето користење на страницата. СО ПРИСТАП НА САЈТОТ, СЕ УСОГЛАСУВАТЕ СО ОВИЕ УСЛОВИ и потврдувате дека имате овластување и капацитет да ги внесете овие Услови. ТРЕБА ДА ИМАТЕ НАЈМАЛКУ 18 ГОДИНИ ЗА ПРИСТАП НА САЈТОТ. АКО НЕ СЕ СОГЛАСУВАТЕ СО КОЈ ОД ОВИЕ УСЛОВИ, НЕ КОРИСТЕТЕ ЈА САЈТОТ.

Пристап до страницата

Предмет на овие Услови. ExoSpecial ви дава непренослива, неексклузивна, отповиклива, ограничена лиценца за пристап до страницата исклучиво за ваша лична, некомерцијална употреба и строго забранува каква било форма на гребење податоци.

Одредени ограничувања. Правата што ви се одобрени во овие Услови се предмет на следните ограничувања: (а) нема да ја продавате, изнајмувате, изнајмувате, пренесувате, доделувате, дистрибуирате, хостирате или на друг начин комерцијално ја искористувате страницата; (б) нема да менувате, правите изведени дела на, расклопувате, обратно компајлирате или обратно инженерувате кој било дел од страницата; (в) нема да пристапите на страницата со цел да изградите слична или конкурентна веб-страница; и (г) освен како што е изрично наведено овде, ниту еден дел од страницата не смее да се копира, репродуцира, дистрибуира, повторно објавува, презема, прикажува, објавува или пренесува во која било форма или на кој било начин, освен ако не е поинаку назначено, секое идно објавување, ажурирање или други додатоци на функционалноста на страницата ќе бидат предмет на овие Услови. Сите авторски права и други известувања за сопственост на страницата мора да бидат задржани на сите нивни копии.

Компанијата го задржува правото да ја промени, суспендира или прекине страницата со или без известување до вас. Вие одобривте дека Компанијата нема да биде одговорна пред вас или која било трета страна за каква било промена, прекин или прекин на страницата или на кој било дел.

Нема поддршка или одржување. Се согласувате дека Компанијата нема да има обврска да ви обезбеди каква било поддршка во врска со страницата.

Со исклучок на која било корисничка содржина што може да ја дадете, свесни сте дека сите права на интелектуална сопственост, вклучувајќи авторски права, патенти, трговски марки и трговски тајни, на страницата и нејзината содржина се во сопственост на добавувачите на компанијата или компанијата. Имајте предвид дека овие Услови и пристап до страницата не ви даваат никакви права, титула или интерес за или за какви било права на интелектуална сопственост, освен за ограничените права за пристап изразени во овој Договор. Компанијата и нејзините добавувачи ги задржуваат сите права што не се дадени во овие Услови.

Линкови и реклами од трета страна; Други корисници

Линкови и реклами од трета страна. Веб-страницата може да содржи линкови до веб-страници и услуги на трети лица и/или да прикажува реклами за трети страни. Таквите врски и реклами од трети страни не се под контрола на компанијата, а компанијата не е одговорна за какви било врски и реклами од трети страни. Компанијата обезбедува пристап до овие врски и реклами од трета страна само како погодност за вас, и не ги прегледува, одобрува, следи, одобрува, гарантира или дава какви било изјави во однос на линкови и реклами од трета страна. Ги користите сите врски и реклами од трети страни на ваш сопствен ризик и треба да примените соодветно ниво на претпазливост и дискреција при тоа. Кога ќе кликнете на некоја од врските и рекламите од трета страна, важат важечките услови и политики на трета страна, вклучувајќи ги и практиките за приватност и собирање податоци на третата страна.

Други корисници. Секој корисник на страницата е единствено одговорен за која било и целата своја корисничка содржина. Бидејќи ние не ја контролираме корисничката содржина, вие признавате и се согласувате дека ние не сме одговорни за која било корисничка содржина, без разлика дали е обезбедена од вас или од други. Се согласувате дека Компанијата нема да биде одговорна за каква било загуба или штета настаната како резултат на какви било такви интеракции.

Со ова ја ослободувате и засекогаш ја ослободувате компанијата и нашите службеници, вработени, застапници, наследници и отстапувања од, и со ова се откажувате и откажувате од секој минат, сегашен и иден спор, побарување, контроверзност, барање, право, обврска, одговорност, дејство и причина за дејствување од секаков вид и природа, кои произлегле или произлегуваат директно или индиректно од, или кои директно или индиректно се однесуваат на страницата. Ако сте жител на Калифорнија, со ова се откажувате од членот 1542 за граѓанскиот законик на Калифорнија во врска со горенаведеното, кое вели: „општото ослободување не се однесува на побарувањата за кои доверителот не знае или се сомнева дека постојат во негова корист на времето на извршување на ослободувањето, кое доколку го знае тој мора да има материјално влијание врз неговото спогодување со должникот“.

Колачиња и веб-светилници. Како и секоја друга веб-локација, ExoSpecial користи „колачиња“. Овие колачиња се користат за складирање на информации, вклучувајќи ги и преференциите на посетителите и страниците на веб-локацијата до кои посетителот пристапил или посетил. Информациите се користат за оптимизирање на искуството на корисниците со прилагодување на содржината на нашата веб-страница врз основа на типот на прелистувачот на посетителите и/или други информации.

Услови на употреба

Веб-страницата е обезбедена на основа „како што е“ и „како што е достапно“, а компанијата и нашите добавувачи изрично ги отфрлаат сите и сите гаранции и услови од секаков вид, без разлика дали се експлицитни, имплицитни или законски, вклучувајќи ги сите гаранции или услови за прометливост , фитнес за одредена цел, титула, тивко уживање, точност или непрекршување. Ние и нашите добавувачи не даваме гаранција дека страницата ќе ги исполни вашите барања, ќе биде достапна непрекинато, навремено, безбедна или без грешки, или дека ќе биде точна, доверлива, без вируси или други штетни кодови, целосна, легална , или безбедно. Доколку применливиот закон бара какви било гаранции во однос на локацијата, сите такви гаранции се ограничени во времетраење на деведесет (90) дена од датумот на првата употреба.

Некои јурисдикции не дозволуваат исклучување на имплицираните гаранции, така што горенаведеното исклучување можеби нема да важи за вас. Некои јурисдикции не дозволуваат ограничувања за тоа колку долго трае имплицитната гаранција, така што горенаведеното ограничување може да не важи за вас.

Ограничување на одговорноста

До максималниот степен дозволен со закон, во никој случај компанијата или нашите добавувачи нема да бидат одговорни пред вас или трета страна за каква било изгубена добивка, изгубени податоци, трошоци за набавка на заменски производи или какви било индиректни, последователни, примерни, случајни, посебни или казнени штети кои произлегуваат или се однесуваат на овие услови или вашата употреба или неспособност да ја користите страницата дури и ако компанијата била информирана за можноста за таква штета. Пристапот и користењето на страницата е на ваша дискреција и ризик, а вие ќе бидете единствено одговорни за каква било штета на вашиот уред или компјутерски систем, или губење на податоци што произлегуваат од тоа.

До максималниот степен дозволен со закон, без оглед на сè што е спротивно содржано овде, нашата одговорност кон вас за каква било штета што произлегува од или поврзана со овој договор, во секое време ќе биде ограничена на максимум педесет американски долари (50 американски долари). Постоењето на повеќе од едно тврдење нема да ја зголеми оваа граница. Се согласувате дека нашите добавувачи нема да имаат никаква одговорност од кој било вид што произлегува од или се однесува на овој договор.

Некои јурисдикции не дозволуваат ограничување или исклучување на одговорноста за случајни или последователни штети, така што горенаведеното ограничување или исклучување може да не важат за вас.

Термин и Престанок. Предмет на овој дел, овие Услови ќе останат во целосна сила и ефект додека ја користите страницата. Можеме да ги суспендираме или прекинеме вашите права за користење на страницата во секое време од која било причина по наша дискреција, вклучително и за каква било употреба на страницата што ги прекршува овие Услови. По престанокот на вашите права според овие Услови, вашата сметка и правото на пристап и користење на страницата ќе прекинат веднаш. Разбирате дека секое укинување на вашата сметка може да вклучи бришење на вашата корисничка содржина поврзана со вашата сметка од нашите бази на податоци во живо. Компанијата нема да има никаква одговорност кон вас за какво било откажување на вашите права според овие Услови.

Авторски права

Компанијата ја почитува интелектуалната сопственост на другите и бара од корисниците на нашата страница да го сторат истото. Во врска со нашата веб-страница, усвоивме и имплементиравме политика за почитување на законот за авторски права што предвидува отстранување на какви било материјали што ги прекршуваат и укинување на корисниците на нашата интернет-страница кои постојано ги прекршуваат правата на интелектуална сопственост, вклучително и авторските права. Ако мислите дека еден од нашите корисници, преку употребата на нашата веб-страница, незаконски ги прекршува авторските права(и) на некое дело и сакате да го отстраните наводното прекршување на материјалот, следните информации во форма на писмено известување (согласно до 17 USC § 512(c)) мора да се обезбедат:

  • вашиот физички или електронски потпис;
  • идентификација на делото заштитено со авторски права за кое тврдите дека е прекршено;
  • идентификација на материјалот на нашите услуги за кој тврдите дека го прекршува и кој барате да го отстраниме;
  • доволно информации за да ни овозможат да лоцираме таков материјал;
  • вашата адреса, телефонски број и адреса на е-пошта;
  • изјава дека добронамерно верувате дека употребата на непристоен материјал не е дозволена; и
  • изјава дека информациите во известувањето се точни, и под казна за лажно сведочење, дека сте или сопственик на авторското право што наводно е прекршено или дека сте овластени да дејствувате во име на сопственикот на авторските права.

Ве молиме имајте предвид дека, во согласност со 17 USC § 512(f), секое погрешно претставување на материјалниот факт во писмено известување автоматски ја подложува странката која се жали на одговорност за каква било штета, трошоци и адвокатски такси направени од нас во врска со писменото известување и тврдењето за прекршување на авторските права.

Генерално

Овие Услови се предмет на повремена ревизија, и ако направиме некои суштински промени, може да ве известиме со испраќање е-пошта на последната адреса за е-пошта што ни ја дадовте и/или со видно објавување известување за промените на нашата Сајт. Вие сте одговорни да ни ја дадете вашата најактуелна адреса за е-пошта. Во случај последната адреса на е-пошта што ни ја дадовте да не е валидна, нашето испраќање на е-пошта што содржи такво известување, сепак ќе претставува ефективно известување за промените опишани во известувањето. Секоја промена на овие Услови ќе стапи во сила најрано од триесет (30) календарски дена по нашето испраќање известување по е-пошта до вас или триесет (30) календарски дена по објавувањето на известувањето за промените на нашата страница. Овие промени ќе бидат ефективни веднаш за новите корисници на нашата страница. Континуираната употреба на нашата веб-локација по известувањето за таквите промени ќе укаже на ваше признание за таквите промени и согласност дека сте обврзани со условите и условите за таквите промени.

Решавање на спорови

Ве молиме внимателно прочитајте го овој арбитражен договор. Тоа е дел од вашиот договор со компанијата и влијае на вашите права. Содржи процедури за ЗАДОЛЖИТЕЛНА ОБВРЗУВАЧКА АРБИТРАЖА И ОТКАЖУВАЊЕ од КЛАСНА ПОСТАПКА.

Применливост на договорот за арбитража. Сите побарувања и спорови во врска со Условите или употребата на кој било производ или услуга обезбедени од Компанијата што не можат да се решат неформално или во суд за мали побарувања ќе се решаваат со обврзувачка арбитража на индивидуална основа според условите на овој арбитражен договор. Освен ако не е поинаку договорено, сите арбитражни постапки ќе се одржуваат на англиски јазик. Овој арбитражен договор се однесува на вас и на компанијата, како и на сите подружници, филијали, агенти, вработени, претходници во интерес, наследници и овластени лица, како и сите овластени или неовластени корисници или корисници на услуги или стоки обезбедени според Условите.

Барање за известување и неформално решавање спорови. Пред која било од страните да побара арбитража, странката мора прво да испрати до другата страна писмено известување за спор во кое се опишува природата и основата на барањето или спорот и бараното ослободување. Треба да се испрати известување до компанијата legal@exospecial.com. Откако ќе се прими Известувањето, вие и компанијата може да се обидете неформално да го решите барањето или спорот. Доколку вие и компанијата не го решите барањето или спорот во рок од триесет (30) дена по добивањето на Известувањето, која било од страните може да започне арбитражна постапка. Износот на која било понуда за порамнување дадена од која било страна не може да му биде откриена на арбитерот се додека арбитерот не го одреди износот на пресудата на која едната страна има право.

Правила за арбитража. Арбитражата ќе биде иницирана преку Американската арбитражна асоцијација, воспоставен давател на алтернативно решавање спорови што нуди арбитража како што е наведено во овој дел. Доколку ААА не е достапна за арбитража, страните ќе се согласат да изберат алтернативен давател на ADR. Правилата на давателот на ADR ќе ги регулираат сите аспекти на арбитражата, освен доколку таквите правила се во спротивност со Условите. Правилата за арбитража за потрошувачи на ААА кои ја регулираат арбитражата се достапни на интернет на ADR.org или со повик до ААА на 1-800-778-7879. Арбитражата ќе ја води единствен, неутрален арбитер. Сите побарувања или спорови каде што вкупниот износ на бараната награда е помал од десет илјади американски долари (10,000.00 УСД) може да се решат преку обврзувачка арбитража што не се заснова на изглед, по опција на страната што бара олеснување. За побарувања или спорови каде што вкупниот износ на бараната награда е десет илјади американски долари (10,000.00 американски долари) или повеќе, правото на сослушување ќе се определи со Правилата за арбитража. Секое рочиште ќе се одржи на локација на оддалеченост од 100 милји од вашето живеалиште, освен ако не живеете надвор од Соединетите Држави и освен ако страните не се договорат поинаку. Ако живеете надвор од САД, арбитерот ќе им даде разумно известување на страните за датумот, времето и местото на кое било усно сослушување. Секоја пресуда за одлуката донесена од арбитер може да се внесе во кој било суд од надлежна јурисдикција. Ако арбитерот ви додели одлука која е поголема од последната понуда за порамнување што компанијата ви ја направила пред започнувањето на арбитражата, компанијата ќе ви ја плати поголемата од пресудата или 2,500.00 УСД. Секоја страна ќе ги сноси своите трошоци и исплати кои произлегуваат од арбитражата и ќе плати еднаков дел од надоместоците и трошоците на давателот на ADR.

Дополнителни правила за арбитража што не се заснова на изглед. Доколку се избере арбитража која не се заснова на појавување, арбитражата ќе се води телефонски, онлајн и/или само врз основа на писмени поднесоци; конкретниот начин ќе го избере страната која ја иницира арбитражата. Арбитражата нема да вклучува никакво лично појавување на странките или сведоците, освен ако страните поинаку не се договорат.

Временски ограничувања. Доколку вие или компанијата се стреми кон арбитража, арбитражната постапка мора да биде покрената и/или побарана во рамките на статутот на застареност и во секој рок наметнат според Правилата на ААА за соодветното барање.

Орган на арбитер. Доколку се поведе арбитража, арбитражата ќе одлучи за правата и обврските на Вас и на Компанијата, а спорот нема да се консолидира со други прашања или да се приклучи со други случаи или страни. Арбитерот има овластување да ги одобри предлозите за целото или дел од секое барање. Арбитерот има овластување да досуди парична отштета и да одобри каков било непаричен правен лек или олеснување што му е достапен на поединец според важечкиот закон, правилата на ААА и Условите. Арбитерот ќе издаде писмена одлука и изјава за одлука во која се опишуваат суштинските наоди и заклучоци на кои се заснова одлуката. Арбитерот има исто овластување да досуди ослободување на индивидуална основа што би го имал судијата во судот. Одлуката на арбитерот е конечна и обврзувачка за вас и за компанијата.

Откажување од судењето на жирито. СТРАНКИТЕ СЕ ОТКАЖУВААТ ОД СВОИТЕ УСТАВНИ И СТАТУТАРНИ ПРАВА ДА ОДАТ НА СУД И ДА ИМААТ СУДЕЊЕ ПРЕД СУДИЈА ИЛИ ПОРТА, наместо да изберат дека сите барања и спорови ќе се решаваат со арбитража според овој арбитражен договор. Арбитражните постапки обично се поограничени, поефикасни и поевтини од правилата што се применуваат во судот и се предмет на многу ограничена ревизија од страна на судот. Во случај да настане некаков судски спор помеѓу вас и компанијата во која било држава или федерален суд во тужба за поништување или спроведување на арбитражна одлука или на друг начин, ВИЕ И КОМПАНИЈАТА СЕ ОТКАЖУВАТЕ СИТЕ ПРАВА НА СУДЕЊЕ ЈУРИИ, наместо да изберете спорот да се реши од страна на судија.

Откажување од класа или консолидирани дејствија. Сите побарувања и спорови во рамките на овој арбитражен договор мора да бидат арбитрирани или спорни на индивидуална основа, а не на класна основа, а побарувањата на повеќе од еден клиент или корисник не можат да бидат арбитрирани или спорни заеднички или консолидирани со оние на кој било друг клиент или корисник.

Доверливост. Сите аспекти на арбитражната постапка ќе бидат строго доверливи. Страните се согласуваат да ја чуваат доверливоста освен ако поинаку не налага со закон. Овој став нема да ја спречи странката да достави до суд какви било информации неопходни за спроведување на овој Договор, за извршување на арбитражна одлука или за барање судска или правична помош.

Издржливост. Ако некој дел или делови од овој арбитражен договор, според законот, се утврди дека се неважечки или неспроведливи од страна на надлежен суд, тогаш таквиот специфичен дел или делови нема да имаат сила и ефект и ќе бидат прекинати, а остатокот од Договорот ќе продолжи со полна сила и ефект.

Право на откажување. Страната против која се тврди барањето може да се откаже од кое било или од сите права и ограничувања наведени во овој арбитражен договор. Таквото откажување нема да се откаже или да влијае на кој било друг дел од овој арбитражен договор.

Опстанок на договорот. Овој арбитражен договор ќе го преживее прекинувањето на вашата врска со компанијата.

Суд за мали побарувања. Сепак, горенаведеното, или вие или компанијата може да поднесете индивидуална тужба пред судот за мали побарувања.

Правична помош за итни случаи. Како и да е горенаведеното, која било од страните може да побара итна правична помош пред државен или федерален суд со цел да се одржи статус кво во очекување на арбитражата. Барањето за привремени мерки нема да се смета за откажување од какви било други права или обврски според овој арбитражен договор.

Побарувања кои не се предмет на арбитража. Без оглед на горенаведеното, тврдењата за клевета, прекршување на Законот за компјутерска измама и злоупотреба и прекршување или присвојување на патентот, авторското право, трговската марка или трговските тајни на другата страна нема да подлежат на овој арбитражен договор. Во какви било околности кога горенаведениот арбитражен договор им дозволува на странките да водат судски спор во судот, страните со ова се согласуваат да подлежат на личната јурисдикција на судовите лоцирани во државата Луизијана, за такви цели.

Веб-страницата може да подлежи на законите за контрола на извозот на САД и може да подлежи на регулативи за извоз или увоз во други земји. Се согласувате да не извезувате, реекспортирате или пренесувате, директно или индиректно, какви било американски технички податоци добиени од Компанијата или какви било производи што ги користат тие податоци, што ги прекршува законите или прописите за извоз на Соединетите држави.

Ако сте жител на Калифорнија, може да пријавите поплаки до Единицата за помош при жалби на Одделот за потрошувачки производи на Одделот за потрошувачки прашања во Калифорнија така што ќе ги контактирате писмено на улицата 400 R, Сакраменто, CA 95814.

Електронски комуникации. Комуникацијата помеѓу вас и компанијата користи електронски средства, без разлика дали ја користите страницата или ни испраќате е-пошта, или дали Компанијата објавува известувања на страницата или комуницира со вас преку е-пошта. За договорни цели, вие (а) се согласувате да добивате комуникации од Компанијата во електронска форма; и (б) се согласувате дека сите одредби и услови, договори, известувања, обелоденувања и други комуникации што Компанијата ви ги обезбедува електронски ја задоволуваат секоја законска обврска што таквите комуникации би ја исполниле доколку се во печатена форма.

Цели Услови. Овие Услови го сочинуваат целиот договор помеѓу вас и нас во врска со користењето на страницата. Нашето неискористување или спроведување на кое било право или одредба од овие Услови нема да функционира како откажување од таквото право или одредба. Насловите на деловите во овие Услови се само за погодност и немаат правно или договорно дејство. Зборот „вклучувајќи“ значи „вклучувајќи без ограничување“. Ако некоја одредба од овие Услови се смета за неважечка или неприменлива, другите одредби од овие Услови ќе бидат неоштетени и неважечката или неспроведливата одредба ќе се смета за изменета така што е валидна и применлива до максималниот степен дозволен со закон. Вашиот однос со компанијата е однос на независен изведувач и ниту една страна не е застапник или партнер на другата. Овие Услови, како и вашите права и обврски овде, не смеат да бидат доделени, поддоговори, делегирани или на друг начин пренесени од вас без претходна писмена согласност од компанијата, а секој обид за доделување, поддоговор, делегирање или пренос што го прекршува горенаведеното ќе биде ништовен и празнина. Компанијата може слободно да ги додели овие Услови. Условите и одредбите наведени во овие Услови се обврзувачки за нарачателите.

Информации за заштитен знак. Сите заштитни знаци, логоа и услужни марки прикажани на страницата се наша сопственост или сопственост на други трети страни. Не ви е дозволено да ги користите овие ознаки без наша претходна писмена согласност или согласност од трето лице кое може да ги поседува ознаките.

Контакт информации

За какви било прашања во врска со оваа политика, ве молиме контактирајте legal@exospecial.com во секое време.